GateforALL

TOPPER TALKS

 Gate 2020 AIR 1 -Vikrant Chauhan 

GATE AG 2020 AIR 2- Harsha Rusiya

.

GATE AG 2020 AIR 3- Rishab Raj

.

GATE AG 2020 AIR 4- BHARAT SINGH

.

GATE AG 2020 AIR 7- ABHINAV TAMRAKAR

.

GATE AG 2019 AIR 2- RAMAKRISHNA MAURYA

.