SKInstitutions

GATE 2019 Toppers

image96

 Ramakrishna Maurya     Sourabh Singh Thakur 

 AIR 2                                           AIR 3 

image97

   Anupam Singh                        Aazad Patle          

AIR 9                                         AIR 10

image98

        Ashish Gupta                        Amit Kumar Patel    AIR 12                                             AIR 12

image99

   Rachit Kumar                               Vinay Bansal        AIR 14                                                  AIR 14  

image100

Dharmendra Kumar                    Kishan Kumar       AIR 17                                           AIR 18

Rachit Kumar                  Vinay Bansal         AIR 14

Priyanka Korgaonkar                Raj Gubrele             AIR 21                                          AIR 26 

image101

Akshay Jagdish Dahat                  Deepak Tripathi      AIR 32                                                      AIR 41 

image102

Sourabh Surgonda Patil            Sangaram Singh      AIR 52                                           AIR 60 

image103

Madan Balehand Jatoya       Kartik Jadhav   

AIR 77                                       AIR 90

image104

        Sonu Kumar                 Prashant Laxman  

  AIR 108                           AIR 112